1    Splošno:
1.1    V nadaljevanju so navedeni pogoji, ki veljajo za vso našo ponudbo  in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali storitev družbe Marsha d.o.o.. (v nadaljevanju prodajalec ) iz zaloge. Za naročila opreme veljajo vsakokratni posebni dogovori in pogodbe.
1.2    Kupčevi ali katerikoli drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le, če so bili s strani prodajalca  pisno potrjeni (pogodba).
1.3    Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani prodajalca  pisno potrjeni. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke, od točke iz splošnih prodajnih pogojev prodajalca, ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh pogojev.
1.4    Šteje se, da kupec oziroma naročnik ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob prejemu blaga, sprejme in prizna te splošne prodajne pogoje prodajalca..

2    Ponudbe, naročila, potrditve naročila
2.1    Ponudbe prodajalca so neobvezujoče. Kupčevo naročilo je za prodajalca obvezujoče po njegovi pisni potrditvi.
2.2    Vsa naročila morajo biti v pisni obliki, z nedvoumno določeno vrsto, kvaliteto, količino in mersko enoto blaga ter želenim dobavnim rokom.
2.3    Z izdajo naročila kupec potrjuje, da je seznanjen s pogoji prodajalca in z njimi soglaša.
2.4    Izdaja predračuna se šteje kot potrditev naročila. Obveznosti prodajalca v tem primeru začnejo teči z dnem plačila po predračunu.
2.5    K ponudbi priložene skice, risbe, katalogi, brošure in druge priloge oziroma dokumenti, so za prodajalca obvezujoči le, če so v naročilu izrecno določeni. Te priloge in dokumenti smejo služiti le osebni uporabi kupca in se brez  pisnega dovoljenja prodajalca ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.
2.6    V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le ta dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z istim naročilom od potrditve naročila do njegove odpovedi.
2.7    V primeru kupčevega naročila na odpoklic je le – ta dolžan odpoklicati blago v roku, navedem v naročilu. V nasprotnem primeru lahko prodajalec. po svoji presoji določi rok dobave ali celo odstopi od obveznosti do dobave preostalega blaga. Plačilni rok začne teči od dneva odpreme blaga.
2.8    Najmanjša vrednost blaga naročenega po naročilu oziroma najmanjša vrednost posamezne odpreme znaša 100 (sto ) EUR z DDV.  V primeru, da je vrednost naročenega blaga manjša od navedenega zneska, si prodajalec. pridržuje pravico zaračunati administrativne stroške v višini 30 (trideset ) EUR brez DDV.
2.9    Če ima kupec neporavnane zapadle obveznosti do prodajalca, slednji ni obvezan sprejeti oziroma potrditi njegova nadaljnja naročila in prav tako lahko odstopi od dobave blaga že potrjenega naročila.

3    Dobava:
3.1    Dobavni rok začne teči po razjasnitvi morebitnih nejasnosti v zvezi z naročilom, to je po potrditvi naročila s strani prodajalca.
3.2    Za dobavni rok oziroma za datum dobave se šteje dan, ko je blago odposlano iz skladišča prodajalca ali dan, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem.
3.3    Prodajalec si pridržuje pravico delnih dobav.
3.4    Prodajalec ne odgovarja za zamudo, nastalo  zaradi ravnanja kupca. Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila ( količina, tehnična specifikacija blaga, sprememba lokacije dobave,…) in v primerih, na katere prodajalec  nima nobenega vpliva, to je v primerih višje sile. Kot višja sila se razume podaljšanje dobavnih rokov zaradi  težav pri dobavitelju  prodajalca, prevozu blaga, stavk, naravnih in drugih nesreč, vojnega stanja in podobno. Kot višja sila se razume tudi bistveno podaljšanje dobavnih rokov dobaviteljev prodajalca zaradi podaljšanja dobavnih rokov njihovih pod-dobaviteljev. Podaljšanje dobavnega roka v takih  primerih je enako času trajanja višje sile in potrebnemu času ponovnega zagona proizvodnje pri dobavitelju.
3.5    Kupec lahko v primeru zamude dobavnega roka določi nov razumen dobavni rok, v katerem mora prodajalec blago dobaviti, sicer lahko kupec brez obveznosti odstopi od naročila.

4    Odprema blaga in prenos tveganja:
4.1    Za razlago dobavnega pogoja oziroma odpreme blaga veljajo določila Mednarodne trgovinske zbornice iz Pariza, to so določila INCOTERMS.
4.2    Izročitveni oziroma odpremni kraj za dobavo blaga je EXW skladišče na sedežu prodajalca – družbe Marsha d.o.o. v Trzinu.
4.3    Tveganje za izgubo ali  poškodbo blaga se prenese na kupca s predajo blaga prevozniku, špediterju ali naročniku osebno, tudi v primeru, ko je prodajalec naročnik dostave blaga na željo oziroma nalog kupca.
4.4    Blago, pripravljeno za osebni prevzem, mora naročnik prevzeti v roku 5 delovnih dni. V nasprotnem primeru ga lahko prodajalec na stroške in na tveganje naročnika odpošlje ali uskladišči. Po preteku pet delovnih dni se tveganje za izgubo ali poškodbo blaga prenese na naročnika.
4.5    Kupec potrdi prevzem blaga s podpisom dobavnice in jasno navedbo imena in priimka osebe, ki blago prevzema in prodajalcu predloži uradni osebni dokument.
4.6    Morebitni tehnični prevzem blaga, to je sam postopek in kraj ter čas tehničnega prevzema, mora biti  dogovorjen pred iztekom dobavnega roka. Stroški tehničnega prevzema bremenijo kupca. V primeru, da kupec ne opravi  tehničnega prevzema blaga, kot je bilo dogovorjeno, lahko prodajalec na stroške in na tveganje kupca blago pošlje ali uskladišči.

5    Plačilni rok:
5.1    Plačilni rok je skrajni rok oziroma dan, ko se mora celoten znesek računa nakazati na TRR prodajalca.  
5.2    V kolikor ni drugače dogovorjeno in pisno potrjeno s strani prodajalca, je plačilni rok 30 dni od datuma izstavitve računa.
5.3    V primeru zamude plačila prodajalec zaračunava zakonite zamudne obresti.
5.4    V primeru reklamacije kupca se plačilni rok avtomatično ne podaljša. Plačilni rok se podaljša šele po priznanju reklamacije s strani prodajalca.
5.5    Kupec ni upravičen do zadržanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le te priznane s strani prodajalca ali so pravnomočno ugotovljene pri pristojnem  organu.
5.6    Če kupec zamuja s plačilom, če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti in slabo premoženjsko stanje ter težka finančna situacija, če ne more nuditi zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo. V tem primeru je prodajalec upravičen do vračila blaga, katero s strani kupca ni bilo plačano. Blago mora biti originalno zapakirano. Kupec nima pravice do posesti blaga in ga prodajalec prevzame pri takem kupcu. Stroški izterjave plačila ali stroške morebitnega rubeža bremenijo kupca.

6    Lastninski pridržek:
6.1    Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico nad dobavljenim blagom do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s  plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.
6.2    Če kupec pred iztekom plačilnega roka proda blago naprej svojemu kupcu, mora v primeru nespoštovanja plačilnega roka in zahteve prodajalca, le-temu. predati te terjatve in sicer v višini prodajne vrednosti blaga prodajalca.
6.3    Kupec blaga je dolžan svojega kupca seznaniti s klavzulo prodajalca o lastninskem pridržku  in ne sme zastaviti blaga ali ga ponuditi kot poroštvo tretjim osebam.

7    Jamstvo za kakovost blaga in dobav, reklamacije
7.1    Prodajalec prevzema jamstvo za kakovost oziroma neoporečnost dobavljenega blaga v smislu in v skladu s kataloškimi podatki ter v skladu s predhodnimi pisnimi dogovori.
7.2    Ob vsakokratnem prevzemu je kupec dolžan, blago pregledati. Kupec lahko količinsko odstopanje blaga uveljavlja ob samem prevzemu, kakovostno odstopanje blaga pa lahko reklamira najkasneje v roku 8 dni od prevzema.
7.3    Če kupec ob prevzemu ugotovi kakršno koli vidno količinsko napako, takoj pozove prodajalca k dopolnitvi manjkajoče količine oziroma prevzemu viška prevzetega blaga. V primeru ugotovljenih vidnih kakovostnih napak blago in originalno embalažo hrani na ustreznem mestu do pregleda s strani prodajalca, ne zavrže in ne uporablja.
7.4    Vsako reklamacijo mora kupec podati pisno. Reklamacijski zapisnik mora vsebovati: natančno oznako blaga, datum prevzema, številko dobavnice ali računa, oznake o sarži oziroma serijski proizvodnji blaga, ki so navedeni na samem blagu oziroma embalaži, oziroma druge podatke, na podlagi katerih je konkretno in nedvoumno  razvidno za katero blago gre; opis napake in dokazila (odtisi, vzorci, fotografije ). V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe  oziroma reklamacije.
7.5    Če se kupčeva reklamacija spozna za upravičeno, se jo prodajalec obvezuje odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.
7.6    Prodajalec  ne sprejema kakovostnih ali količinskih reklamacij za  blago, ki je bilo naročeno napačno, pomotoma, neustrezno oziroma  brez  predhodno potrebnega preizkusa ustreznosti.
7.7    Prodajalec ne upošteva nobene reklamacije zaradi nepravilne ali nestrokovne uporabe, zaradi neprimernega skladiščenja in delovnega okolja, zaradi nestrokovnega posega v sam izdelek kot tudi zaradi nestrokovnega,  pomanjkljivega  ali neskrbnega ravnanja z izdelkom, zaradi  okvar v primeru višje sile.  
7.8    Za vse napake, ki jih kupec reklamira po preteku šestih mesecev od prejema blaga, prodajalec ne odgovarja.

8    Jamstva za blago:
8.1    Prodajalec za blago prevzema takšna jamstva, kakršna so bila dana s strani proizvajalcev blaga oziroma dobaviteljev prodajalca.
8.2    Prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za blago v primerih iz točke 7.6 in 7.7.
8.3    V nobenem primeru prodajalec ne prevzema nobenega jamstvenega zahtevka in nobene odškodninske odgovornosti za morebitno posredno oziroma poslednično  škodo, ki je nastala  kupcem zaradi uporabe kupljenega  blaga  pri prodajalcu.

9    Odškodninska odgovornost:
9.1    Če v splošnih pogojih prodajalca ni navedeno drugače in v kolikor  odškodninsko odgovarja, prodajalec jamči za povračilo škode samo v primeru dokazanega  kršenja pogodbenih določil ali drugih pisnih dogovorov in samo v okviru  obvezujočega jamstva za izdelke.
9.2    V primeru dokazanega kršenja bistvenih določil pogodbe ali drugih pisnih dogovorov je odškodninska odgovornost za škodo omejena  na tipično škodo iz pravne prakse, če le ni povzročena iz malomarnosti ali namerno. Malomarnost in namera morata biti pravnomočno dokazana.
9.3    Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani  kupca.

10    Reševanje sporov:
10.1    Morebitne spore bo prodajalec reševal na miren način, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje kakršnihkoli sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
10.2    Za reševanje morebitnih sporov velja izključno slovenska zakonodaja.