OPĆI PRODAJNI UVJETI DRUŠTVA MARSHA d.o.o.

1    Općenito:
1.1    U nastavku su navedeni uvjeti koji vrijede za svu našu ponudu i svaku prodaju, odnosno nabavu robe ili uslugu društva Marsha d.o.o (u nastavku prodavatelj) iz zalihe. Za narudžbu opreme vrijede svaki put posebni dogovori i ugovori.
1.2    Kupčevi ili bilo koji uvjeti drugačiji od općih uvjeta vrijede samo ako su prethodno pismeno potvrđeni sa strane prodavatelja (ugovor).
1.3    Usmeni dogovori vrijede samo ako su prethodno potvrđeni sa strane prodavatelja. Potvrđeni dogovor o odstupanju pojedinačne točke, od točke iz općih prodajnih uvjeta prodavatelja, ne utječe na valjanost ostalih točaka, odnosno odredbe tih uvjeta.
1.4    Vrijedi da kupac, odnosno naručitelj pri izdavanju narudžbe, a najkasnije pri primanju robe, primi i prizna opće prodajne uvjete prodavatelja.  

2    Ponude, narudžbe, potvrde narudžbi
2.1    Ponude prodavatelja nisu obavezujuće. Narudžba kupca je za prodavatelja obavezujuća nakon njegove pismene potvrde.
2.2    Sve narudžbe moraju biti u pisanom obliku,  s nedvosmislenom određenom vrstom, kvalitetom, količinom i mjernom jedinicom robe te željenim rokom dobave.
2.3    Izdavanjem narudžbe kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima prodavatelja i da se s njima slaže.
2.4    Izdavanje predračuna vrijedi kao potvrda narudžbe. Obaveze prodavatelja u tom slučaju započinju s danom plaćanja po predračunu.
2.5    K ponudi priložene skice, crteži, katalozi, brošure i drugi prilozi, odnosno dokumenti, za prodavatelja su obavezujući samo ako su u narudžbi izričito određeni. Ti prilozi i dokumenti služe samo za osobnu upotrebu kupca i bez pismene dozvole prodavatelja ne smiju se umnožavati ili davati na raspolaganje trećim osobama.  
2.6    U slučaju otkazivanja narudžbe, kupac je dužan prodavatelju vratiti sve troškove povezane s narudžbom, od potvrde narudžbe do njezina otkazivanja.
2.7    U slučaju opoziva narudžbe kupac je dužan opozvati robu u roku navedenom u narudžbi. U suprotnom slučaju prodavatelj može prema svojoj procjeni odrediti rok dobave ili čak odustati od obveze do dobave preostale robe. Rok za plaćanje započinje od dana otpreme robe.  
2.8    Najmanja vrijednost naručene robe, odnosno najmanja vrijednost pojedinačne otpreme iznosi 100 (sto) EUR s PDV-om. U slučaju da je vrijednost naručene robe manja od navedenog iznosa, prodavatelj ima pravo naplatiti administrativne troškove u visini 30 (trideset) EUR bez PDV-a.
2.9    Ako kupac ima nepodmirene obveze do prodavatelja, prodavatelj nije obvezan primiti, odnosno potvrditi njegove daljnje narudžbe i upravo tako može odustati od dobave robe već potvrđene narudžbe.

3    Dobavljanje:
3.1    Rok dobave započinje nakon razjašnjavanja mogućih nejasnoća u vezi s narudžbom. To je nakon potvrde narudžbe sa strane prodavatelja.  
3.2    Za rok dobave, odnosno za datum dobave vrijedi dan kada je roba poslana iz skladišta ili dan kada je kupac obaviješten da je roba spremna za isporuku.
3.3    Prodavatelj ima pravo do djelomičnih dobava.
3.4    Prodavatelj ne odgovara za kašnjenje nastalo zbog djelovanja kupca. Potvrđeni rok dobave može se produžiti u slučaju naknadne promjene kupčeve narudžbe (količina, tehnička specifikacija robe, promjene lokacije dobave…) i u slučajevima na koje prodavatelj nema nikakav utjecaj, u slučajevima više sile. Pod pojmom viša sila podrazumijeva se produženje roka dobave zbog problema pri dobavljaču prodavatelja, prijevozu robe, štrajka, prirodnih i drugih nesreća, vojnog stanja i slično. Pod pojmom viša sila podrazumijeva se i značajno produživanje roka dobave prodavatelja zbog produživanja rokova dobave njihovih pod-dobavljača. Produživanje roka dobave u takvim slučajevima jednako je vremenu trajanja više sile i potrebnom vremenu ponovnog zamaha proizvodnje pri nabavljaču.  
3.5    Kupac može u slučaju kašnjenja roka dobave odrediti nov razuman rok dobave u kojem prodavatelj mora dobaviti robu, u suprotnom može kupac bez obveze odustati od narudžbe.

 4    Otprema robe i prijenos rizika
4.1    Za objašnjenje dobavnog uvjeta, odnosno otpreme robe vrijede odredbe Međunarodne trgovačke komore iz Pariza, to su odredbe INCOTERMS.
4.2    Mjesto dostave, odnosno otpreme za nabavu robe je EXW skladište na sjedištu prodavatelja – društva Marsha d.o.o. u Trzinu.
4.3    Riskiranje za gubitak ili oštećenje robe prenese se na kupca predajom robe prijevozniku, špediteru ili naručitelju osobno, također u slučaju kada je prodavatelj naručitelj dostave robe na želju, odnosno nalog kupca.
4.4    Robu, pripremljenu za osobno preuzimanje, naručitelj mora preuzeti u roku 5 radnih dana. U suprotnom slučaju, prodavatelj ju može na troškove i na rizik naručitelja otposlati ili uskladištiti. Nakon preteka pet radnih dana rizik za gubitak ili oštećenje robe prenese se na naručitelja.
4.5    Kupac potvrdi preuzimanje robe potpisom dostavnice i jasnim navođenjem imena i prezimena osobe koja robu preuzima i prodavatelju priloži osobni dokument.
4.6    Moguće tehničko preuzimanje robe, to je sam postupak i mjesto te vrijeme tehničkog preuzimanja, mora biti dogovoreno prije isteka roka dobave. Troškovi tehničkog preuzimanja terete kupca. U slučaju da kupac ne izvrši tehničko preuzimanje robe kao što je bilo dogovoreno, prodavatelj može na troškove i na rizik kupca robu poslati ili uskladištiti.

5    Rok plaćanja:
5.1    Rok plaćanja je krajnji rok, odnosno dan kada se mora cjelokupan iznos računa uplatiti na transakcijski račun prodavatelja.
5.2    Ukoliko nije drugačije dogovoreno i pismeno potvrđeno sa strane prodavatelja, rok plaćanja je 30 dana od datuma izdavanja računa.
5.3    U slučaju kašnjenja s plaćanjem prodavatelj obračunava zakonske kamate na zakašnjela plaćanja.
5.4    U slučaju reklamacije kupca, rok plaćanja automatski se ne produžuje. Rok plaćanja produži se tek nakon priznanja reklamacije sa strane prodavatelja.
5.5    Kupac nije opravdan do zadržavanja plaćanja ili do postavljanja suprotnih dugova, osim ako su ti priznati sa strane prodavatelja ili su pravomoćno priznati pri nadležnom tijelu.
5.6    Ako kupac kasni s plaćanjem, ako postane poznato njegovo znatno smanjenje sposobnosti plaćanja i slabo imovinsko stanje te teška financijska situacija, ako ne može nuditi dovoljno jamstvo, odnosno garanciju za plaćanje dugova, svi postojeći otpisani dugovi moraju se platiti odmah. U tom slučaju prodavatelj je opravdan do vraćanja robe, koja sa strane kupca nije plaćena. Roba mora biti originalno zapakirana. Kupac nema pravo do posjedovanja robe i prodavatelj ju može preuzeti kod takvog kupca. Troškovi dugova plaćanja ili troškovi mogućeg oduzimanja terete kupca.

6    Vlasničko zadržavanje:
6.1    Prodavatelj zadržava pravo nad dobavljenom robom do podmirenja, odnosno do potpunog ispunjenja kupčevih obaveza u vezi s dobavljenom robom, uključivo s plaćanjem mogućih troškova opomena i kamata na zakašnjela plaćanja.
6.2    Ako kupac prije isteka roka plaćanja proda robu naprijed svome kupcu, mora u slučaju nepoštivanja roka plaćanja i zahtjeva prodavatelja, predati dugove prodavatelju i to u visini prodajne vrijednosti robe prodavatelja.
6.3    Kupac robe dužan je svog kupca upoznati s klauzulom prodavatelja o vlasničkom zadržavanju i ne smije založiti robu ili ju ponuditi kao jamstvo trećim osobama.

7    Jamstvo za kakvoću robe i dostava, reklamacije
7.1    Prodavatelj preuzima jamstvo za kakvoću, odnosno integritet dobavljene robe u smislu i u skladu s kataloškim podacima te u skladu s prethodnim pismenim dogovorima.
7.2    Uz svako preuzimanje kupac je dužan pregledati robu. Kupac može količinsko odstupanje robe uvažiti u trenutku samog preuzimanja, a odstupanje kvalitete robe može reklamirati najkasnije u roku 8 dana od primanja.  
7.3    Ako kupac u trenutku preuzimanja ustanovi bilo kakvu vidljivu količinsku pogrešku, odmah nazove prodavatelja k dopuni nedostajuće količine, odnosno preuzimanju viška preuzete robe. U slučaju ustanovljenih vidljivih pogrešaka u kvaliteti robu i originalnu ambalažu čuva na prikladnom mjestu do pregleda sa strane prodavatelja, ne baci je i ne koristi.
7.4    Svaku reklamaciju mora kupac predati pismeno. Reklamacijski zapisnik mora sadržavati: točnu oznaku robe, datum preuzimanja, broj dostavnice ili računa, oznake o sarži, odnosno serijskoj proizvodnji robe koje su navedene na samoj robi, o ambalaži i druge podatke na podlozi kojih je konkretno i nedvosmisleno vidljivo o kojoj se robi radi; opis pogreške i dokazi (otisci, uzorci, fotografije). U suprotnom slučaju kupac gubi pravo do pritužbe, odnosno reklamacije.
7.5    Ako se kupčeva reklamacija otkrije za opravdanu, prodavatelj se obvezuje otkloniti ju u najkraćem mogućem vremenu, tj. u najkraćem razumnom roku.
7.6    Prodavatelj ne prima kvalitativne i količinske reklamacije za robu koja je bila naručena pogrešno, greškom, neodgovarajuće, odnosno bez prethodno potrebne probe prikladnosti.
7.7    Prodavatelj ne uzima u obzir ni jednu reklamaciju zbog nepravilne i nestručne upotrebe, zbog neprimjerenog skladištenja i radne okoline, zbog nestručnog zahvata u sam proizvod kao i zbog nestručnog, nedovoljnog ili neopreznog rada s proizvodom, zbog kvara u slučaju više sile.
7.8    Za sve pogreške koje kupac reklamira nakon isteklih šest mjeseci od preuzimanja robe, prodavatelj ne odgovara.

8    Jamstva za robu:
8.1    Prodavatelj za robu preuzima takva jamstva kakva su bila dana sa strane proizvođača robe, odnosno dobavljača prodavatelja.
8.2    Prodavatelj ne preuzima nikakvo jamstvo za robu u slučajevima iz točke 7.6 i 7.7.
8.3    U nijednom slučaju prodavatelj ne preuzima nikakav jamstveni zahtjev i nikakve  odštetne odgovornosti za moguću posrednu, odnosno posljedičnu štetu koja je nastala kupcima zbog upotrebe kupljene robe pri prodavatelju.  

9    Odštetna odgovornost:
9.1    Ako u općim uvjetima prodavatelja nije navedeno drugačije i ukoliko odštetno odgovara, prodavatelj jamči za povratak štete samo u slučajevima dokazanog kršenja ugovornih odredaba ili drugih pismenih dogovora i samo u okviru obavezujućeg jamstva za proizvode.
9.2    U slučaju dokazanog kršenja osnovnih odredaba ugovora ili drugih pismenih dogovora odštetna je odgovornost za štetu ograničena na tipičnu štetu iz pravne prakse ukoliko nije prouzročena iz nemara ili namjerno. Nemar i namjera moraju biti pravomoćno dokazani.
9.3    Dokazivanje odštetne odgovornosti i pravo do odštete je na strani kupca.

10    Rješavanje sporova:
10.1    Moguće sporove prodavatelj će rješavati na miran način. Ukoliko to neće biti moguće za rješavanje bilo kakvih sporova postoji nadležan sud u Ljubljani.  
10.2    Za rješavanje mogućih sporova vrijedi isključivo slovensko zakonodavstvo.